Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Бурун Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33182883
4. Місцезнаходження
Львівська , Миколаївський, 81650, смт.Роздiл, вул.Промислова, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(03261) 2-25-02 (03261) 2-25-02
6. Електронна поштова адреса
rozdil_pit@bigmir.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у №69 Бюлетень "Вiдомостi "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фiондового ринку"   11.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці rozdilkeramik.emiti.net в мережі Інтернет 11.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп "2)" п. 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Товариство не володiє жодними лiцензiями. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. Товариство не проводило виплату дивiдендiв. Емiтент не випускав облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй. Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складається. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АГ №537187
3. Дата проведення державної реєстрації
10.02.2005
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
28100000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
206
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.32 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини
08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
10. Органи управління підприємства
Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова Рада. Виконавчий орган - Директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26007117422
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
5) МФО банку
380281
6) поточний рахунок
260010006101

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiнерали Прикарпаття"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38268949
4) місцезнаходження
82162, Львiвська обл., Дрогобицький р-н, с. Летня, вул. Б.Хмельницького, 66
5) опис
ТОВ "Мiнерали Прикарпаття" засноване Протоколом № 1 вiд 26.11.2012 року установчих зборiв засновникiв, Емiтент володiє часткою 99,00% Статутного капiталу ТОВ "Мiнерали Прикарпаття", як внесок в статутний капiтал емiтентом передано основнi засоби ( екскаватор ЕО-10011, самоскид КАМАЗ-5511, автонавантажувач Л-34 на загальну суму 19800,00 грн.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурун Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Роздiльський завод будiвельних виробiв", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.01.2013 не визначено
9) Опис
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягався, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Призначений на посаду Наглядовою радою ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" (Протокол № 01/13 вiд 18.03.2013р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стриганин Ольга Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Роздiльський завод будiвельних виробiв" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.01.2013 Не визначено
9) Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Наказом Директора ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" №12-р вiд 30.01.2013 принята на посаду головного бухгалтера.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суслик Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Континiум", помiчник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2012 Не визначено
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Працює на даний час: ТзОВ "Континiум", помiчник генерального директора, м.Луцьк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Громова Свiтлана Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -- --
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Євротон", начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2012 Не визначено
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядовоїї ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Працює на даний час: ТзОВ "Євротон", начальник юридичного вiддiлу, Волинська область, Луцьк, вул. Єршова, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "ПРОМКУЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" ("PROMQUET HOLDINGS LIMITED" COMPANY)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- НЕ 184854
4) рік народження**
0
5) освіта**
-
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2012 Не визначено
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядовоїї ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Бурун Олександр Iванович - - - 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Стриганин Ольга Степанiвна - - - 84581 0.003 84581 0 0 0
Член Наглядової ради Компанiя "ПРОМКУЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" ("PROMQUET HOLDINGS LIMITED" COMPANY) - - - 2807530928 99.912 2807530928 0 0 0
Голова Наглядової ради Суслик Наталiя Миколаївна - - - 1 0 1 0 0 0
Член Наглядової ради Громова Свiтлана Степанiвна - - - 1 0 1 0 0 0
Усього 2807615511 99.915 2807615511 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Компанiя "ПРОМКУЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" ("PROMQUET HOLDINGS LIMITED" COMPANY) НЕ 184854 1105 Кiпр - Нiкосiя Агу Павлу стрiт, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агiас Андреас 2807530928 99.912 99.912 2807530928 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 2807530928 99.912 99.912 2807530928 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.03.2016
Кворум зборів** 99.91
Опис Порядок денний 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 4. Звiт Виконавчого органу за 2013, 2014, 2015 рiк. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013, 2014, 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту Виконавчого органу. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013, 2014, 2015р. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013, 2014, 2015р. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8. Обрання Членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме правочинiв щодо передачi в iпотеку/заставу майна, що належить на правi власностi ПрАТ "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" та порук, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань iнших осiб. 10. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення (пiдписання) вищевказаних договорiв. Принятi рiшення: 1. Обрано лiчильну комiсiю. 2. Обрано голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено порядок проведення та регламенту зборiв. 4. Затвердити Звiт Виконавчого органу за 2013, 2014, 2015 рiк. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 рiк 5. Затвердити Рiчнi звiти Товариства за 2013, 2014, 2015 роки. 6. Отриманий за результатами 2013, 2014, 2015 рокiв збиток покривати за рахунок можливих прибуткiв майбутнiх перiодiв. В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами звiтних рокiв, нарахування та виплату дивiдендiв за звiтний перiод - не здiйснювати. 7.Не припиняти повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 8. Не обирати голову та членiв Наглядової ради Товариства. Затвердити обрану Загальними зборами акцiонерiв 7 вересня 2012 року Наглядову раду Товариства. 9. Не приймати рiшення з питання 9 порядку денного. 10. Не приймати рiшення з питання десятого порядку денного.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.06.2016
Кворум зборів** 99.91
Опис Порядок денний 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме правочинiв щодо передачi в iпотеку/заставу майна, що належить на правi власностi ПрАТ "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" та порук, що укладатимуться з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань iнших осiб. 5. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення (пiдписання) вищевказаних договорiв. Принятi рiшення: 1. Обрано лiчильну комiсiю. 2. Обрано голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено порядок проведення та регламенту зборiв. 4. Вчинити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi . 5. Надати згоду та повноваження Директору Товариства Буруну О.I., або за його дорученням на пiдставi Довiреностi iншiй уповноваженiй особi на укладання (пiдписання) договорiв iпотеки/застави майна Товариства, договорiв про внесення змiн, договорiв про розiрвання та iнших необхiдних документiв з визначенням умов таких договорiв на власний розсуд.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.07.2016
Кворум зборів** 99.91
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку/заставу нерухомого i рухомого майна ПрАТ "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД". 5. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 6. Прийняття рiшення про внесення змiн до договорiв застави/iпотеки, про укладення договорiв про розiрвання договорiв застави/iпотеки, укладених ПрАТ "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" з АТ "Укрексiмбанк". 7. Надання повноважень посадовим особам Товариства на укладення (пiдписання) договорiв, угод на виконання прийнятих загальними зборами акцiонерiв рiшень. Принятi рiшення. 1. Обрано лiчильну комiсiю. 2. Обрано голову та секретаря зборiв. 3. Затверджено порядок проведення та регламенту зборiв. 4. Передати в iпотеку/заставу Банку все (згiдно з перелiком, що є невiд'ємним додатком до цього протоколу) рухоме та нерухоме майно, що є власнiстю Товариства. 5. Вчинити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, 6.Прийняти рiшення про внесення в майбутньому та попередньо схвалити внесення будь-яких змiн в майбутньому до договорiв поруки, договорiв застави/iпотеки. 7. Надати згоду та повноваження Директору Товариства, або за його дорученням на пiдставi Довiреностi iншiй уповноваженiй особi на укладання (пiдписання) вищевказаних у питаннi № 4, 5, 6 договорiв iпотеки/застави майна Товариства,

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.01.2011 35/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000111751 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 2810000000 28100000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14117 13684 0 0 14117 13684
будівлі та споруди 12066 12440 0 0 12066 12440
машини та обладнання 2021 1222 0 0 2021 1222
транспортні засоби 2 0 0 0 2 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 28 22 0 0 28 22
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14117 13684 0 0 14117 13684
Опис По будiвлях та спорудах-первiсна вартiсть становить 22293 ,сума нарахованого зносу- 9853,ступiнь зносу 44,20%.Машини та обладнання-первiсна вартiсть становить 12639,сума нарахованого зносу- 11417,ступiнь зносу 90,33%.Транспортнi засоби-первiсна вартiсть становить131, сума нарахованого зносу 131, ступiнь зносу-100%.Iншi основнi засоби-первiсна вартiсть становить 641,сума нарахованого зносу 619, ступiнь зносу 96,57%. Використання -100%. Обмежень щодо використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 25584 23029
Статутний капітал (тис. грн.) 28100 28100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 28100 28100
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (25584 тис. грн.) є менша нiж статутний капiтал (28100 тис. грн.)

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 14 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 14 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 144 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 98461 X X
Інші зобов'язання X 113292 X X
Усього зобов'язань X 211911 X X
Опис: д/н

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 10.06.2016 55843500 223374000 25
Опис 10.06.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - договори iпотеки/застави (в т.ч. договори про внесення будь-яких змiн в майбутньому до договорiв iпотеки/застави та договори про розiрвання договорiв iпотеки/застави), що укладатимуться в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Банком за Кредитним договором. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - понад 55843500,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за данними останної рiчної фiнансової звiтностi складає 223374000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає понад 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 810 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
2 01.07.2016 55843500 223374000 25
Опис 01.07.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - договори iпотеки/застави (в т.ч. договори про внесення будь-яких змiн в майбутньому до договорiв iпотеки/застави та договори про розiрвання договорiв iпотеки/застави), що укладатимуться в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Банком за Кредитним договором. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - понад 55843500,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за данними останної рiчної фiнансової звiтностi складає 223374000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає понад 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 810 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
10.06.2016 13.06.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
01.07.2016 02.07.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, м. Львiв, Замарстинiвська,83а.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ Аудиторска фiрам "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058.м.Львiв вул. Замарстинiвська,83А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Роздiльський керамiчний завод" станом на 31.12.2016 року м. Львiв 20 березня 2017 р. Адресат - Власники цiнних паперiв, керiвництво ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" 1. Основнi вiдомостi про пiдприємство Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Роздiльський керамiчний завод" Код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 33182883 Мiсцезнаходження: 81650 Львiвська обл., Миколаївський район,смт.Роздiл, вул. Промислова, 3. Дата державної реєстрацiї: зареєстровано 10.02.2005 року Миколаївською районною державною адмiнiстрацiєю Львiвської областi. 02.06.2011 - реєстрацiя нової редакцiї статуту у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Приватне акцiонерне товариство "Роздiльський керамiчний завод" є правонаступником закритого акцiонерного товариства "Роздiльський керамiчний завод". 17.09.2012р.- реєстрацiя нової редакцiї статуту ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" в зв'язку з змiною мiсцезнаходження Товариства. (43023 Волинська обл.,м. Луцьк, вул. Єршова, 2.) 20.03.2013р.- реєстрацiя змiни до статуту ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" про змiну мiсцезнаходження Товариства. (81650 Львiвська обл., Миколаївський район,смт.Роздiл, вул. Промислова, 3.) Форма власностi приватна. Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод були: директор - Бурун О.I. головний бухгалтер - Стриганин О.С. Основним предметом дiяльностi товариства є: виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини.. Статутний капiтал, згiдно Статуту пiдприємства становить 28100 тис. грн. Кiлькiсть акцiй - 2810000000 шт. Номiнальна вартiсть акцiй - 0,01 грн. Всi акцiї - простi iменнi. Згiдно з реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2016р. вiдкрито рахунки: фiзичним особам акцiонерам - 82, володiють 0,09% акцiй; юридична особа-1, володiє 99,91% акцiй; в т.ч. акцiонери, що володiють бiльш нiж 10% статутного капiталу: юридична особа-1, володiє 99,91% акцiй. 2. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка пiдприємства проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Поставленi цiлi до аудиторської перевiрки: - висловити професiйну думку незалежного аудитора щодо достовiрностi фiнансових звiтiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за 2016 р. та її вiдповiдностi встановленим нормам складання фiнансової звiтностi. До перевiрки наданi: - установчi документи ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод"; - первинна документацiя та регiстри аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку; - податкова звiтнiсть; - наказ про облiкову полiтику; - баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року (форма № 1), звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом,форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2016 рiк. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишились незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся. Аудиторська перевiрка була спланована i виконана з метою збору достовiрних даних про те, що фiнансовi звiти товариства не мiстять суттєвих помилок. Пiд час аудиторської перевiрки застосовувались методи тестування правильностi даних, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, шляхом здiйснення аналiзу доказiв, якi пiдтверджують суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, в т.ч. аналiзу принципiв бухгалтерського облiку, якi застосовувались при пiдготовцi звiтностi, вiдповiдностi даних, наданих у фiнансовiй звiтностi даним бухгалтерського облiку та первинної документацiї, аналiзу облiкової полiтики товариства. При застосуваннi процедур перевiрки використовувався принцип суттєвостi, вiдповiдно до якого виявленню пiдлягають суттєвi помилки, що можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Згiдно з МСА 200 управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". 4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв та iнших документiв товариства на пiдставi аудиторської перевiрки за результатами операцiй з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Отриманi аудиторськi докази забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705 Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" на 31.12.2016р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за 2016 рiк, складений Товариством. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2016р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Аудитором перевiрено наступнi форми фiнансової звiтностi товариства: баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016р.; звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016р., звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. На думку аудитора, перевiрка проведена з достатнiм рiвнем впевненостi в тому, що масштаб аудиторських робiт надає можливiсть виявлення всiх суттєвих вiдхилень вiд дiючих на момент перевiрки вимог дiючого законодавства. Розкриття iнформацiї за видами активiв Необоротнi активи: Нематерiальнi активи на кiнець 2016 року становлять 476 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 01.01.2016р. - 7073 тис.грн.; станом на 31.12.2016р.-7092 тис.грн. Основнi засоби станом на 31.12.2016 р. становлять 13684 тис. грн. За перiод 2016 року первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 1802 тис.грн. i становить на 31.12.2016р. 35704 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 20 тис.грн. За перiод 2016 року їх розмiр не змiнився. Iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016р. вiдсутнi. Оборотнi активи: Станом на 31.12.2016р.запаси становлять 59720 тис.грн.; в тому числi виробничi запаси - 11881 тис.грн.; незавершене виробництво - 0 тис.грн.; готова продукцiя - 47838 тис.грн.; товари - 1 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 7997 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - 83253 тис.грн. з бюджетом - 217 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 5 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 25250 тис.грн Грошовi кошти та їх еквiваленти: Станом на 31.12.2016 року сума грошових коштiв становить 12 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв - 39707 тис.грн. Власний капiтал: Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 28100 тис. грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на 31.12.2016 р. дорiвнює (2516) тис. грн. Зобов'язання: Довгостроковi зобов'язання i забезпечення на 31.12.2016 р. - 537 тис. грн. Поточнi зобов'язання: Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2016р. - 0 тис.грн. Векселi виданi - 14 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги - 152795 тис. грн. - розрахунками з бюджетом - 144 тис. грн. - розрахунками зi страхування - 143 тис. грн. - розрахунками з оплати працi - 555 тис. грн. - за одержаними авансами - 46 тис.грн. Iншi поточнi зобов"язання - 57677 тис.грн. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати за 2016 рiк Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк становить 94540 тис. грн; собiвартiсть реалiзованої продукцiї - (76137) тис. грн. iншi операцiйнi доходи - 23897 тис.грн. адмiнiстративнi витрати - (1936) тис.грн. витрати на збут - (3411) тис.грн. iншi операцiйнi витрати - (33306) тис.грн. iншi доходи - 0 тис.грн. фiнансовi витрати - (1019) тис.грн. iншi витрати - 0 тис.грн. Чистий прибуток за 2016 р. становить 2555 тис. грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати спiввiдношення розмiру чистих активiв та статутного капiталу, особливо якщо у Балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал. Станом на 31.12.2016 р. чистi активи ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.1 Необоротнi актив 21 272 1.2 Оборотнi активи 216 223 1.3 Необоротнi активи,утримуванi для продажу,та групи вибуття 0 1.4 Усього активiв 237 495 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 537 2.2 Поточнi зобов'язання i забезпечення 211 374 2.3 Зобов"язання,пов"язанi з необоротними активами,утримуваними для продажу.та групами вибуття 0 2.4 Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 0 2.5 Усього зобов'язань 211 911 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.5) 25 584 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 28 100 4.1 Неоплачений капiтал 0 4.2 Вилучений капiтал 0 5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) (2516) Таким чином, станом на 31.12.2016р. чистi активи ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" дорiвнюють 25584 тис. грн., що є менше вiд розмiру статутного капiталу товариства на 2516 тис. грн., тобто знаходяться поза межами дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" знаходиться поза межами дiючого законодавства. 7. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Товариство у 2016 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 8. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi голова наглядової ради. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту; 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2016 року акцiями товариства володiли 83 акцiонери. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 10.1. Статуту, затвердженого 20.03.2013 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол вiд 20.03.2013 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова рада; - директор. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.03.2013 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 20.03.2013 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод", вважає за необхiдне зазначити наступне: - система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. - адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. - бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод". Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити наступнi висновки: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту; 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 9. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод", включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик - менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" в наслiдок шахрайства. 10. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтної дати, якi вiдбулися до подання фiнансової звiтностi за 2016 р. Iнформацiї про подiї, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, але до подання фiнансової звiтностi за 2016 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА, аудитору невiдома. 11. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2016р.; сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; 26.09.2014р. №300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р. Мiсцезнаходження: 79058, м. Львiв, Замарстинiвська,83а. Тел.: 067 3102417. Договiр №07/11 вiд 07.11.2016 р. Аудиторська перевiрка проводилась з 13.03.2017р. по 20.03.2017р. Аудитор, директор ТзОВ Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" Л.Г. Малюца 20.03.2017р.
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 3 2
2 2015 0 0
3 2014 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядовоїї ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

У складi Наглядової ради комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Повна цивiльна дiєздатнiсть X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 33182883
Територія за КОАТУУ 4623055400
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 23.32
Середня кількість працівників 206
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 81650 смт.Роздiл, вул.Промислова, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 542 476 0
первісна вартість 1001 542 478 0
накопичена амортизація 1002 0 2 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7073 7092 0
Основні засоби: 1010 14117 13684 0
первісна вартість 1011 33902 35704 0
знос 1012 19785 22020 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

20

20

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 21752 21272 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 40423 59720 0
Виробничі запаси 1101 11233 11881 0
Незавершене виробництво 1102 670 0 0
Готова продукція 1103 28489 47838 0
Товари 1104 31 1 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 17232 7997 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

77143

83253

0
з бюджетом 1135 1202 217 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 5 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 25250 25250 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 342 12 0
Готівка 1166 12 10
Рахунки в банках 1167 330 2 0
Витрати майбутніх періодів 1170 39705 39707 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 320 62 0
Усього за розділом II 1195 201622 216223 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 223374 237495 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 28100 28100 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5071 -2516 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 23029 25584 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 537 537 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 537 537 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 49153 0 0
Векселі видані 1605 14 14 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 91034 152795 0
за розрахунками з бюджетом 1620 116 144 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 178 143 0
за розрахунками з оплати праці 1630 507 555 0
за одержаними авансами 1635 1920 46 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 56886 57677 0
Усього за розділом IІІ 1695 199808 211374 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 223374 237495 0

Примітки д/в
Керівник Бурун О.I.
Головний бухгалтер Стриганин О.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 33182883
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 94540 83135
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 76137 ) ( 70838 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

18403

12297
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 23897 82136
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1936 ) ( 1599 )
Витрати на збут 2150 ( 3411 ) ( 3226 )
Інші операційні витрати 2180 ( 33306 ) ( 82563 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3647

7045
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1019 ) ( 4682 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

2628

2363
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -73 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2555

2363
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2555 2363

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 88640 82565
Витрати на оплату праці 2505 7691 6241
Відрахування на соціальні заходи 2510 1622 1755
Амортизація 2515 2282 2495
Інші операційні витрати 2520 1486 1894
Разом 2550 101721 94950

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Бурун О.I.
Головний бухгалтер Стриганин О.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 33182883
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

106764

110317
Повернення податків і зборів 3005 0 25
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 193 119
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 105873 37176
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 133324 )

( 114300 )
Праці 3105 ( 6283 ) ( 4734 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1697 ) ( 1882 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1696 ) ( 2128 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 118 ) ( 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 862 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1578 ) ( 1012 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 395 ) ( 6564 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 743 ) ( 394 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 68693 17637
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 12269 ) ( 12638 )
необоротних активів 3260 ( 1866 ) ( 455 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -14135 -13093
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 52624 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1442 ) ( 4060 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 98 ) ( 198 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -54164 -4258
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 394 286
Залишок коштів на початок року 3405 342 51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -724 5
Залишок коштів на кінець року 3415 12 342

Примітки д/в
Керівник Бурун О.I.
Головний бухгалтер Стриганин О.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 33182883
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Бурун О.I.
Головний бухгалтер Стриганин О.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 33182883
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 28100 0 0 0 -5071 0 23029
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 28100 0 0 0 -5071 0 0 23029
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2555 0 0 2555
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 2555 0 0 2555
Залишок на кінець року 4300 28100 0 0 0 -2516 0 0 25584

Примітки д/в
Керівник Бурун О.I.
Головний бухгалтер Стриганин О.С.