Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Бурун Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.07.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
81650, Львiвська обл., Миколаївський р-н, смт.Роздiл, вул.Промислова, 3
4. Код за ЄДРПОУ
33182883
5. Міжміський код та телефон, факс
(03261) 2-25-02 (03261) 2-25-02
6. Електронна поштова адреса
rozdil_pit@bigmir.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №121 "Бюлетень. "Цiннi папери України" 05.07.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці rozdilkeramik.emiti.net в мережі Інтернет 05.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 01.07.2016 55843500.00 223374000.00 25
Зміст інформації:
01.07.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину - договори iпотеки/застави (в т.ч. договори про внесення будь-яких змiн в майбутньому до договорiв iпотеки/застави та договори про розiрвання договорiв iпотеки/застави), що укладатимуться в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника перед Банком за Кредитним договором. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - понад 55843500,00 грн. Вартiсть активiв ПрАТ "Роздiльський керамiчний завод" за данними останної рiчної фiнансової звiтностi складає 223374000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає понад 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 810 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2 807 530 928 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт.
Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.